Blog

graphic footer
26 Feb, 21

nityanandam aham naumisarvananda-karam paramhari-nama-pradam devamavadhuta-shiromanim “I bow down to the Supreme Lord Nityananda Prabhu, who is the awarder of the…

25 Feb, 21

nityananda namastubhyam premananda-pradayinekalau kalmasa-nasaya jahnava-pataye namahI offer pranama unto Sri Nityananda Prabhu who bestows the bliss of divine love, who…

24 Feb, 21

vasati daśana-śikhare dharaṇī tava lagnāśaśini kalańka-kaleva nimagnākeśava dhṛta-śūkara-rūpa jaya jagadīśa hare O Kesava! O Lord of the universe! O Lord…