Blog

graphic footer
29 Apr, 18

kandiya nrsimha-pade magibo kakhana nirapade navadvipe jugala-bhajana bhaya bhaya paya yan’ra darsane se hari prasanna hoibo kabe more daya kari…

16 Apr, 18

dvijendra-vrnda-vandya-pada-yugma-bhakti-vardhakam nijesu radhikatmata-vapuh-prakacanagraham asesa-bhakti-sastra-siksayojjvalamrta-prabam bhajamy aham gadadharam supanditam gurum prabhum I worship the greatly learned spiritual master, Srila Gadadhara Prabhu,…

12 Apr, 18

Sri Yudhisthira Maharaj said, “Oh Vasudeva, I offer my most humble obeisances unto You. Please now describe to me the…